10.797222346,106.677222250

Legal service

Legal service
Trade in Services Related
Human resource service

Human resource service

Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư tuyển dụng nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất
View details >>
Administrative service

Administrative service

Cung cấp các dịch vụ hành chính - quản lý hỗ trợ quá trình sản xuất của nhà đầu tư
View details >>
Logistics service

Logistics service

Cung cấp dịch vụ kho ngoại quan, vận chuyển hàng hóa cho nhà đầu tư
View details >>
Construction service

Construction service

Dịch vụ thi công xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng phục vụ nhà đầu tư
View details >>
Production service

Production service

Dịch vụ sản xuất phụ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất của nhà đầu tư
View details >>
Zalo
Zalo
X

INVESTMENT

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Location
Hotline: (+84) 948 859 999